Podržimo Međunarodnu studentsku nedelju u Beogradu 2024


komentara

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

„Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 02. do 10. avgusta 2024. godine i okuplja preko 250 ljudi iz celog sveta, uključujući učesnike, volontere, predavače i organizacioni tim. 

Cilj festivala je da zbliži mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica, kroz koje će moći da dođu do novih saznanja i razmene ideje. 

Kako je ovogodišnja krovna tema festivala "Kreativnost i inicijativa", imamo za cilj da pokažemo mladima da su kreativnost i inicijativa jako važni aspekti života za lični razvoj ali i za razvoj društva u celini. Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i kulturnog segmenta. U okviru edukativnog dela će biti organizovane 8 radionica na temu kreativnost i inicijativa. Kulturni segment se sastoji iz pet događaja kulturno-umetničkog karaktera, a od kojih su najatraktivniji „Srpski dan“ i „Sajam država“. 

„Srpski dan“ je namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije i kulture. Tokom dana će se učesnici upoznati sa srpskim običajima gledajući amaterski kratkometražni film koji ima za cilj da na šaljiv način prikaže gledaocima kako se u Srbiji slavi slava, a tokom večeri će im se približiti srpska kultura kroz pesmu, sevdah i kulinarske specijalitete.

„Sajam država“ je živopisan i uzbudljiv događaj na kojem se okupljaju učesnici iz različitih zemalja širom sveta kako bi predstavili svoju kulturu i proizvode. Sajam pruža priliku posetiocima da dožive i upoznaju kulture iz celog sveta. Uključujući i ostale štandove, i Srbija ima svoj štand pomoću kojeg težimo da adekvatno predstavimo našu kulturu i bogatu trpezu kulinarskih specijaliteta. 

Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo novčana sredstva za događaje „Srpski dan“ i „Sajam država“. Podržite naše događaje u vidu uplate, robnom donacijom ili deljenjem informacija o kampanji kako bismo učesnicima predstavili našu zemlju u najlepšem svetlu. BUDŽET: 

→ Iznajmljivanje prostora za Srpski dan: 60.000 RSD 
→ Ketering za Sajam država: 30.000 RSD
→ Štampa promotivnog materijala: 30.000 RSD
→ Troškovi stvaranja edukativnog programa za Srpski dan: 30.000 RSD 

UKUPNO: 150.000 RSD

Za naše donatore smo pripremili i poklone: 

Svi koji budu donirali više od 1000,00 RSD, u znak zahvalnosti, dobiće mali merch paket i pozivnicu na ekskluzivni događaj u okviru festivala ISWiB.
Svi koji budu donirali više od 5000,00 RSD, u znak zahvalnosti, dobiće veći merch paket i pozivnicu na ekskluzivni događaj u okviru festivala ISWiB.

Za više informacija o ekskluzivnom događaju zapratite našu Instagram stranicu, a svi paketi zahvalnice će biti dodeljeni na već spomenutom događaju.

///

The International Student Week in Belgrade (ISWiB) is a festival for young people aged 18 to 30, which has been traditionally held since 2006 under the auspices of the organization "World Youth Wave". The festival takes place from August 2nd to 10th, 2024, and gathers over 250 people from all over the world, including participants, volunteers, lecturers, and the organizing team. 

The aim of the festival is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing, as well as through several diverse thematic workshops, where they will be able to gain new knowledge and exchange ideas. 

As this year's overarching theme of the festival is "Creativity and Initiative," our goal is to show young people that creativity and initiative are very important aspects of life for personal development as well as for the development of society as a whole. The festival consists of two parts: an educational and a cultural segment. Within the educational part, 8 workshops on the theme of creativity and initiative will be organized. The cultural segment consists of five cultural-artistic events, of which the most attractive are "Serbian Day" and "Country Fair". 

"Serbian Day" is intended to promote culture, customs and values ​​of Serbian rich history and culture. During the day, participants will get to know Serbian customs by watching an amateur short film that aims to show viewers in a humorous way how glory is celebrated in Serbia, and during the evening they will get to know Serbian culture through music (sevdah) and culinary specialties.

The "Country Fair" is a vibrant and exciting event where participants from different countries around the world gather to present their culture and products. The fair provides an opportunity for visitors to experience and get to know cultures from around the world. Including other booths, Serbia also has its own booth through which we aim to adequately represent our culture and rich array of culinary specialties. 

We need your help to raise funds for the events "Serbian Day" and "Country Fair". Support our events by making a donation, providing goods, or sharing information about the campaign so that we can present our country in the best light to the participants. 

For payments to the current account: → Rental of space for Serbian Day: 60,000 RSD
→ Catering for Country Fair: 30,000 RSD
→ Printing promotional materials: 30,000 RSD
→ Costs of creating an educational program for Serbian Day: 30,000 RSD 

TOTAL: 150,000 RSD 

We also prepared gifts for our donors:

→ Everyone who donates more than 1,000 RSD, as a sign of gratitude, will receive a small merch package and an invitation to an exclusive event within the ISWiB festival.
→ Everyone who donates more than 5,000 RSD, as a sign of gratitude, will receive a larger merch package and an invitation to an exclusive event within the ISWiB festival.

For more information about the exclusive event, follow our Instagram account, and all thank you packages will be awarded at the aforementioned event.

Podržimo Međunarodnu studentsku nedelju u Beogradu 2024


komentara

122.906,00 RSD

donirano od 24 donatora za 47 dana

To je 82% od cilja od 150.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 27.094 RSD

doniraj 03.06.2024 - 19.07.2024 (45 dana)

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH// „Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 02. do 10. avgusta […]

Opis projekta

//SCROLL DOWN FOR ENGLISH//

„Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (ISWiB)“ je festival za mlade od 18 do 30 godina, koji se tradicionalno od 2006. godine održava pod okriljem organizacije „Svetski omladinski talas“. Festival se održava od 02. do 10. avgusta 2024. godine i okuplja preko 250 ljudi iz celog sveta, uključujući učesnike, volontere, predavače i organizacioni tim. 

Cilj festivala je da zbliži mlade iz različitih kulturnih i društvenih sredina kroz druženje, ali i nekoliko raznovrsnih tematskih radionica, kroz koje će moći da dođu do novih saznanja i razmene ideje. 

Kako je ovogodišnja krovna tema festivala "Kreativnost i inicijativa", imamo za cilj da pokažemo mladima da su kreativnost i inicijativa jako važni aspekti života za lični razvoj ali i za razvoj društva u celini. Festival se sastoji iz dva dela: edukativnog i kulturnog segmenta. U okviru edukativnog dela će biti organizovane 8 radionica na temu kreativnost i inicijativa. Kulturni segment se sastoji iz pet događaja kulturno-umetničkog karaktera, a od kojih su najatraktivniji „Srpski dan“ i „Sajam država“. 

„Srpski dan“ je namenjen promociji kulture, običaja i vrednosti srpske bogate istorije i kulture. Tokom dana će se učesnici upoznati sa srpskim običajima gledajući amaterski kratkometražni film koji ima za cilj da na šaljiv način prikaže gledaocima kako se u Srbiji slavi slava, a tokom večeri će im se približiti srpska kultura kroz pesmu, sevdah i kulinarske specijalitete.

„Sajam država“ je živopisan i uzbudljiv događaj na kojem se okupljaju učesnici iz različitih zemalja širom sveta kako bi predstavili svoju kulturu i proizvode. Sajam pruža priliku posetiocima da dožive i upoznaju kulture iz celog sveta. Uključujući i ostale štandove, i Srbija ima svoj štand pomoću kojeg težimo da adekvatno predstavimo našu kulturu i bogatu trpezu kulinarskih specijaliteta. 

Potrebna nam je vaša pomoć da prikupimo novčana sredstva za događaje „Srpski dan“ i „Sajam država“. Podržite naše događaje u vidu uplate, robnom donacijom ili deljenjem informacija o kampanji kako bismo učesnicima predstavili našu zemlju u najlepšem svetlu. BUDŽET: 

→ Iznajmljivanje prostora za Srpski dan: 60.000 RSD 
→ Ketering za Sajam država: 30.000 RSD
→ Štampa promotivnog materijala: 30.000 RSD
→ Troškovi stvaranja edukativnog programa za Srpski dan: 30.000 RSD 

UKUPNO: 150.000 RSD

Za naše donatore smo pripremili i poklone: 

Svi koji budu donirali više od 1000,00 RSD, u znak zahvalnosti, dobiće mali merch paket i pozivnicu na ekskluzivni događaj u okviru festivala ISWiB.
Svi koji budu donirali više od 5000,00 RSD, u znak zahvalnosti, dobiće veći merch paket i pozivnicu na ekskluzivni događaj u okviru festivala ISWiB.

Za više informacija o ekskluzivnom događaju zapratite našu Instagram stranicu, a svi paketi zahvalnice će biti dodeljeni na već spomenutom događaju.

///

The International Student Week in Belgrade (ISWiB) is a festival for young people aged 18 to 30, which has been traditionally held since 2006 under the auspices of the organization "World Youth Wave". The festival takes place from August 2nd to 10th, 2024, and gathers over 250 people from all over the world, including participants, volunteers, lecturers, and the organizing team. 

The aim of the festival is to bring together young people from different cultural and social backgrounds through socializing, as well as through several diverse thematic workshops, where they will be able to gain new knowledge and exchange ideas. 

As this year's overarching theme of the festival is "Creativity and Initiative," our goal is to show young people that creativity and initiative are very important aspects of life for personal development as well as for the development of society as a whole. The festival consists of two parts: an educational and a cultural segment. Within the educational part, 8 workshops on the theme of creativity and initiative will be organized. The cultural segment consists of five cultural-artistic events, of which the most attractive are "Serbian Day" and "Country Fair". 

"Serbian Day" is intended to promote culture, customs and values ​​of Serbian rich history and culture. During the day, participants will get to know Serbian customs by watching an amateur short film that aims to show viewers in a humorous way how glory is celebrated in Serbia, and during the evening they will get to know Serbian culture through music (sevdah) and culinary specialties.

The "Country Fair" is a vibrant and exciting event where participants from different countries around the world gather to present their culture and products. The fair provides an opportunity for visitors to experience and get to know cultures from around the world. Including other booths, Serbia also has its own booth through which we aim to adequately represent our culture and rich array of culinary specialties. 

We need your help to raise funds for the events "Serbian Day" and "Country Fair". Support our events by making a donation, providing goods, or sharing information about the campaign so that we can present our country in the best light to the participants. 

For payments to the current account: → Rental of space for Serbian Day: 60,000 RSD
→ Catering for Country Fair: 30,000 RSD
→ Printing promotional materials: 30,000 RSD
→ Costs of creating an educational program for Serbian Day: 30,000 RSD 

TOTAL: 150,000 RSD 

We also prepared gifts for our donors:

→ Everyone who donates more than 1,000 RSD, as a sign of gratitude, will receive a small merch package and an invitation to an exclusive event within the ISWiB festival.
→ Everyone who donates more than 5,000 RSD, as a sign of gratitude, will receive a larger merch package and an invitation to an exclusive event within the ISWiB festival.

For more information about the exclusive event, follow our Instagram account, and all thank you packages will be awarded at the aforementioned event.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ Website:  https://worldyouthwave.org/home/ Kontakt:  

Udruženje građana „Svetski omladinski talas“ osnovano je 24. oktobra 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa osnovnom misijom da afirmiše i promoviše međunarodnu saradnju i interkulturalnu razmenu kroz sisteme neformalnog, formalnog i informalnog obrazovanja. Organizaciju je osnovala grupa studenata i postdiplomaca koji su bili motivisani iskustvima stečenim na međunarodnim konferencijama i festivalima, ali koji su istovremeno posedovali prethodno stečena iskustva aktivnim učešćem u nevladinom sektoru.

Veljko Bogdanović1.000,00 RSD

Anonimno11.703,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Axel Menzel10.000,00 RSD

Biljana Jovanovic1.500,00 RSD

Kafana Pavle Korčagin5.000,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Jelena Milošević3.000,00 RSD

Axel Menzel35.000,00 RSD

Štefica Guzina1.000,00 RSD

Biljana Guzina3.000,00 RSD

Bogdan Jontulović11.703,00 RSD

Marina Katic12.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ana Milicevic1.500,00 RSD

Darko Šovran1.000,00 RSD

Dusan Gligoric5.000,00 RSD

Anastasija Aleksić1.600,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Mladenka Majerić2.000,00 RSD

Andreja Potić2.000,00 RSD

Anastasija Belaćević2.000,00 RSD

Anonimno6.000,00 RSD

Anonimno1.400,00 RSD