Stanimo na kraj mržnji: Odbranimo festival “Mirdita, dobar dan!”


komentara

//Shkoni poshtë për shqip / Scroll down for English//

Dragi prijatelji,

Odlučili smo da svim sredstvima stanemo na put mržnji! Pokrenuli smo niz pravnih postupaka protiv onih koji šire mržnju protiv festivala „Mirdita, dobar dan!” i ugrožavaju bezbednost učesnika, gostiju i članova organizacionog tima – i za to nam potrebna i vaša podrška!

Od 2014. godine, festival je važna platforma za povezivanje ljudi Kosova i Srbije kroz umetnost, kulturu i dijalog, inspirisan Bekimom Fehmiuom, poznatim po svojoj ulozi u promovisanju kulturnog jedinstva u našem regionu.

"Mirdita, dobar dan!" se već deset godina održava u Beogradu i Prištini, sa ciljem promovisanja kulturne saradnje i dijaloga između Srba i Albanaca. Međutim, ove godine je protivustavno zabranjeno održavanje manifestacije naredbom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.Naš odgovor:

Umesto da sankcije trpe oni koji šire mržnju, festival je neopravdano i nepravedno zabranjen, iako je njegova misija promovisanje dijaloga i saradnje među zajednicama. Ova situacija nije samo napad na festival, već i na osnovne ljudske slobode koje trenutno nisu adekvatno zaštićene.

Kao mladi ljudi posvećeni ljudskim pravima i pomirenju, Inicijativa mladih za ljudska prava već dve decenije štiti prava marginalizovanih grupa i pojedinaca. Nažalost, sada smo suočeni sa brutalnom kampanjom laži i mržnje usmerenom protiv festivala, što prelazi naše ljudske i finansijske mogućnosti.Ne smemo biti društvo u kom govor mržnje i akti nasilja uživaju potpunu slobodu i zaštitu, a sankcije i zabrane trpe oni koji zagovaraju mir i saradnju. Moramo pokazati da smo danas generacije koje neće dozvoliti da nas opet promovisanjem nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti uvuku u međusobne podele i sukobe. Za ovo je važan baš svaki doprinos. Zato je važno da stanemo ovome na put i kažemo ne. Zato ovo nije „samo“ odbrana festivala, već borba da svako od nas živi u normalnom društvu, gde su svima garantovana osnovna ljudska prava i slobode. Zato je važno da se pridružite ovoj borbi!

Podneli smo 10 tužbi protiv različitih medija za govor mržnje, žalbu Regulatornom telu za elektronske medije (REM) protiv televizije sa nacionalnom frekvencijom i krivičnu prijavu protiv medija zbog izazivanja rasne i verske mržnje, kao i nekoliko krivičnih prijava protiv NN lica za pretnje članovima organizacionog tima festivala.

Pozivamo vas da nas podržite donacijama koje će direktno pokriti troškove sudskih postupaka, angažovanje advokata i administrativne troškove u zaštiti ljudskih prava, integriteta festivala i bezbednosti organizacionog tima.Budžet kampanje: 

→ Troškovi sudskih postupaka: 200.000 RSD
→ Troškovi angažovanja advokata: 400.000 RSD


UKUPNO: 600.000 RSD 

Kampanju možete podržati putem platforme Donacije.rs ili direktnom uplatom na račun udruženja. Instrukcije za uplatu: 

→ Primalac: Inicijativa mladih za ljudska prava
→ Naziv: Inicijativa mladih za ljudska prava
→ 
Adresa: Dobračina 4, Beograd, Srbija
→ 
Broj računa: 170-000030087601440 

Vaš doprinos je ključan u borbi za ljudska prava i zaštitu festivala "Mirdita, dobar dan!" od širenja govora mržnje.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno se obratite Zorani Milovanović, rukovoditeljki razvoja Inicijative mladih za ljudska prava, na email: zorana.milovanovic@yihr.org.

Hvala vam na podršci!

Inicijativa mladih za ljudska prava

///

T’i japim fund urrejtjes – Le të mbrojmë festivalin “Mirëdita, dobar dan!”

Të dashur miq dhe mikesha,

Ne kemi vendosur që me çdo kusht t’i japim fund urrejtjes! Kemi nisur një sërë veprimesh ligjore ndaj atyre që përhapin urrejtje kundër festivalit “Mirëdita, dobar dan!” dhe rrezikojnë sigurinë e pjesëmarrësve, të ftuarve dhe anëtarëve të ekipit organizues - dhe për këtë gjë, ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj!

Që nga viti 2014, festivali ka qenë një platformë e rëndësishme për lidhjen e popullit të Kosovës dhe Serbisë përmes artit, kulturës dhe dialogut, i frymëzuar nga Bekim Fehmiu, i njohur për rolin e tij në promovimin e unitetit kulturor në rajonin tonë.

“Mirëdita, dobar dan!” mbahet në Beograd dhe Prishtinë për dhjetë vite, me qëllim të promovimit të bashkëpunimit kulturor dhe dialogut ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Mirëpo, këtë vit me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, në mënyrë jokushtetuese është ndaluar mbajtja e manifestimit.

Përgjigja jonë:

Në vend që të sanksionohen ata që përhapin urrejtje, përkundrazi festivali është i ndaluar në mënyrë të pajustifikueshme dhe të padrejtë edhe pse misioni i tij është promovimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve. Kjo situatë nuk është vetëm një sulm ndaj festivalit, por edhe ndaj lirive themelore të drejtave të njeriut që aktualisht nuk mbrohen në mënyrë adekuate.

Si të rinj të përkushtuar ndaj të drejtave të njeriut dhe pajtimit, Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut, ka dy dekada që mbron të drejtat e grupeve dhe individëve të margjinalizuar. Fatkeqësisht, tani jemi duke u përballur me një fushatë brutale gënjeshtrash dhe urrejtjeje të drejtuara kundër festivalit, e cila i tejkalon mundësitë tona njerëzore dhe financiare.

Ne nuk duhet të jemi një shoqëri në të cilën gjuha e urrejtjes dhe aktet e dhunës gëzojnë liri dhe mbrojtje të plotë, ndërsa ata që mbrojnë paqen dhe bashkëpunimin vuajnë sanksione dhe ndalime. Duhet të tregojmë se sot jemi brezi që nuk do të lejojmë të tërhiqemi në përçarje dhe konflikte të ndërsjella duke nxitur urrejtje dhe intolerancë kombëtare e fetare. Çdo kontribut është i rëndësishëm për këtë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që ne të qëndrojmë në rrugën e kësaj dhe të themi jo. Prandaj kjo nuk është “vetëm” një mbrojtje e festivalit, por një luftë e secilit prej nesh për të jetuar në një shoqëri normale, ku të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të garantuara për të gjithë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme t'i bashkohemi kësaj lufte!

Kemi bërë 10 padi kundër mediave të ndryshme për gjuhë të urrejtjes, një ankesë në Organin Rregullator të Mediave Elektronike (REM) kundër televizionit me frekuencë kombëtare dhe një kallëzim penal kundër mediave për nxitje të urrejtjes racore dhe fetare, si dhe disa kallëzime penale ndaj personave për kërcënimin e bërë ndaj anëtarëve të ekipit organizator.

Ju ftojmë të na mbështesni me donacione që do të mbulojnë drejtpërdrejt shpenzimet e proceseve gjyqësore, punësimin e avokatëve dhe shpenzimet administrative në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, integritetin e festivalit dhe sigurinë e ekipit organizativ.

Nëse dëshironi t'i bashkoheni kësaj lufte të rëndësishme, mund të bëni një donacion në llogarinë tonë:

Buxheti i fushatës:

Shpenzimet e procedurave gjyqësore: 200,000 RSD
Punësimi i një avokati: 400,000 RSD

 TOTALI: 600,000 RSD

Ju mund ta mbështesni fushatën përmes platformës Donacije.rs ose me pagesë direkte në llogarinë e shoqatës:

Udhëzimet e pagesës:

Përfituesi: Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut
Emri: Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut
Adresa: Dobračina 4, Beograd, Serbi
Numri i llogarisë: 170-000030087601440

Kontributi juaj është vendimtar në luftën për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e festivalit "Mirëdita, dobar dan!" nga përhapja e gjuhës së urrejtjes.

Nëse keni ndonjë pyetje apo nevojë për sqarim, mos ngurroni të kontaktoni Zorana Milovanović, drejtuese e zhvillimit në Nismën e të rinjve për të Drejtat e Njeriut, në zorana.milovanovic@yihr.org.

Faleminderit per mbështetjen tuaj!

Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut

The Youth Initiative for Human Rights in Serbia

///

Let's Put an End to Hatred - Let's Defend the Festival "Miredita, Dobar dan!"

Dear friends,

We have decided to combat hatred by all means necessary! We have initiated a series of legal actions against those who spread hatred against the "Miredita, Dobar dan!" festival and jeopardize the safety of participants, guests, and members of the organizing team - and we need your support for this!

Since 2014, the festival has served as a crucial platform for connecting the people of Kosovo and Serbia through art, culture, and dialogue, inspired by Bekim Fehmiu, renowned for his role in promoting cultural unity in our region.

"Miredita, Dobar dan!" has been held in Belgrade and Pristina, with the aim of fostering cultural cooperation and dialogue between Serbs and Albanians. However, this year, the event was unjustly prohibited by order of the Ministry of Internal Affairs of Serbia.

Our response:

Instead of sanctioning those who propagate hatred, the festival has been unjustly and unfairly banned, despite its mission to promote dialogue and cooperation among communities. This situation not only constitutes an attack on the festival but also on fundamental human freedoms that are currently insufficiently protected.

As young people committed to human rights and reconciliation, the Youth Initiative for Human Rights has been advocating for the rights of marginalized groups and individuals for two decades. Unfortunately, we now face a vicious campaign of lies and hatred directed towards the festival, exceeding our human and financial capabilities.

We cannot allow a society where hate speech and acts of violence enjoy impunity, while advocates for peace and cooperation face sanctions and bans. We must demonstrate that we are the generation that refuses to be drawn into mutual divisions and conflicts fueled by national and religious hatred and intolerance. Every contribution counts in achieving this. Therefore, it is crucial that we stand against this and say no. This is not merely a defense of the festival; it is a fight for each of us to live in a society where basic human rights and freedoms are guaranteed to all. That is why your support in this battle is essential!

We have filed 10 lawsuits against various media outlets for hate speech, lodged a complaint with the Regulatory Body for Electronic Media (REM) against a television channel with national coverage, and filed a criminal complaint against media entities for inciting racial and religious hatred. Additionally, we have initiated several criminal complaints against NN for threatening members of the festival's organizing team.

We invite you to support us with donations that will directly cover the costs of legal proceedings, lawyer fees, and administrative expenses related to protecting human rights, preserving the integrity of the festival, and ensuring the security of our organizing team.

If you wish to join this important cause, you can make a donation through the Donacije.rs platform or by direct payment to the association's account:

Campaign Budget:

Legal proceedings costs: 200,000 RSD
Lawyer fees: 400,000 RSD

TOTAL: 600,000 RSD

You can support the campaign by donating to our account:

Recipient: Youth Initiative for Human Rights
Name: Youth Initiative for Human Rights
Address: Dobračina 4, Belgrade, Serbia
Account number: 170-000030087601440 (RSD account)

Your contribution is crucial in our fight for human rights and in protecting the "Miredita, Dobar dan!" festival from the spread of hate speech.

If you have any questions or concerns, please feel free to contact Zorana Milovanović, Head of Development at the Youth Initiative for Human Rights in Serbia, at zorana.milovanovic@yihr.org .

Thank you for your support!

Youth Initiative for Human Rights

Stanimo na kraj mržnji: Odbranimo festival “Mirdita, dobar dan!”


komentara

66.500,00 RSD

donirano od 5 donatora za 12 dana

To je 11% od cilja od 600.000 RSD

 još
16
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 533.500 RSD

doniraj 08.07.2024 - 06.08.2024 (28 dana)

//Shkoni poshtë për shqip / Scroll down for English// Dragi prijatelji, Odlučili smo da svim sredstvima stanemo na put mržnji! Pokrenuli smo niz pravnih postupaka protiv onih koji šire mržnju protiv festivala „Mirdita, dobar dan!” i ugrožavaju bezbednost učesnika, gostiju […]

Opis projekta

//Shkoni poshtë për shqip / Scroll down for English//

Dragi prijatelji,

Odlučili smo da svim sredstvima stanemo na put mržnji! Pokrenuli smo niz pravnih postupaka protiv onih koji šire mržnju protiv festivala „Mirdita, dobar dan!” i ugrožavaju bezbednost učesnika, gostiju i članova organizacionog tima – i za to nam potrebna i vaša podrška!

Od 2014. godine, festival je važna platforma za povezivanje ljudi Kosova i Srbije kroz umetnost, kulturu i dijalog, inspirisan Bekimom Fehmiuom, poznatim po svojoj ulozi u promovisanju kulturnog jedinstva u našem regionu.

"Mirdita, dobar dan!" se već deset godina održava u Beogradu i Prištini, sa ciljem promovisanja kulturne saradnje i dijaloga između Srba i Albanaca. Međutim, ove godine je protivustavno zabranjeno održavanje manifestacije naredbom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.Naš odgovor:

Umesto da sankcije trpe oni koji šire mržnju, festival je neopravdano i nepravedno zabranjen, iako je njegova misija promovisanje dijaloga i saradnje među zajednicama. Ova situacija nije samo napad na festival, već i na osnovne ljudske slobode koje trenutno nisu adekvatno zaštićene.

Kao mladi ljudi posvećeni ljudskim pravima i pomirenju, Inicijativa mladih za ljudska prava već dve decenije štiti prava marginalizovanih grupa i pojedinaca. Nažalost, sada smo suočeni sa brutalnom kampanjom laži i mržnje usmerenom protiv festivala, što prelazi naše ljudske i finansijske mogućnosti.Ne smemo biti društvo u kom govor mržnje i akti nasilja uživaju potpunu slobodu i zaštitu, a sankcije i zabrane trpe oni koji zagovaraju mir i saradnju. Moramo pokazati da smo danas generacije koje neće dozvoliti da nas opet promovisanjem nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti uvuku u međusobne podele i sukobe. Za ovo je važan baš svaki doprinos. Zato je važno da stanemo ovome na put i kažemo ne. Zato ovo nije „samo“ odbrana festivala, već borba da svako od nas živi u normalnom društvu, gde su svima garantovana osnovna ljudska prava i slobode. Zato je važno da se pridružite ovoj borbi!

Podneli smo 10 tužbi protiv različitih medija za govor mržnje, žalbu Regulatornom telu za elektronske medije (REM) protiv televizije sa nacionalnom frekvencijom i krivičnu prijavu protiv medija zbog izazivanja rasne i verske mržnje, kao i nekoliko krivičnih prijava protiv NN lica za pretnje članovima organizacionog tima festivala.

Pozivamo vas da nas podržite donacijama koje će direktno pokriti troškove sudskih postupaka, angažovanje advokata i administrativne troškove u zaštiti ljudskih prava, integriteta festivala i bezbednosti organizacionog tima.Budžet kampanje: 

→ Troškovi sudskih postupaka: 200.000 RSD
→ Troškovi angažovanja advokata: 400.000 RSD


UKUPNO: 600.000 RSD 

Kampanju možete podržati putem platforme Donacije.rs ili direktnom uplatom na račun udruženja. Instrukcije za uplatu: 

→ Primalac: Inicijativa mladih za ljudska prava
→ Naziv: Inicijativa mladih za ljudska prava
→ 
Adresa: Dobračina 4, Beograd, Srbija
→ 
Broj računa: 170-000030087601440 

Vaš doprinos je ključan u borbi za ljudska prava i zaštitu festivala "Mirdita, dobar dan!" od širenja govora mržnje.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno se obratite Zorani Milovanović, rukovoditeljki razvoja Inicijative mladih za ljudska prava, na email: zorana.milovanovic@yihr.org.

Hvala vam na podršci!

Inicijativa mladih za ljudska prava

///

T’i japim fund urrejtjes – Le të mbrojmë festivalin “Mirëdita, dobar dan!”

Të dashur miq dhe mikesha,

Ne kemi vendosur që me çdo kusht t’i japim fund urrejtjes! Kemi nisur një sërë veprimesh ligjore ndaj atyre që përhapin urrejtje kundër festivalit “Mirëdita, dobar dan!” dhe rrezikojnë sigurinë e pjesëmarrësve, të ftuarve dhe anëtarëve të ekipit organizues - dhe për këtë gjë, ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj!

Që nga viti 2014, festivali ka qenë një platformë e rëndësishme për lidhjen e popullit të Kosovës dhe Serbisë përmes artit, kulturës dhe dialogut, i frymëzuar nga Bekim Fehmiu, i njohur për rolin e tij në promovimin e unitetit kulturor në rajonin tonë.

“Mirëdita, dobar dan!” mbahet në Beograd dhe Prishtinë për dhjetë vite, me qëllim të promovimit të bashkëpunimit kulturor dhe dialogut ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Mirëpo, këtë vit me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, në mënyrë jokushtetuese është ndaluar mbajtja e manifestimit.

Përgjigja jonë:

Në vend që të sanksionohen ata që përhapin urrejtje, përkundrazi festivali është i ndaluar në mënyrë të pajustifikueshme dhe të padrejtë edhe pse misioni i tij është promovimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve. Kjo situatë nuk është vetëm një sulm ndaj festivalit, por edhe ndaj lirive themelore të drejtave të njeriut që aktualisht nuk mbrohen në mënyrë adekuate.

Si të rinj të përkushtuar ndaj të drejtave të njeriut dhe pajtimit, Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut, ka dy dekada që mbron të drejtat e grupeve dhe individëve të margjinalizuar. Fatkeqësisht, tani jemi duke u përballur me një fushatë brutale gënjeshtrash dhe urrejtjeje të drejtuara kundër festivalit, e cila i tejkalon mundësitë tona njerëzore dhe financiare.

Ne nuk duhet të jemi një shoqëri në të cilën gjuha e urrejtjes dhe aktet e dhunës gëzojnë liri dhe mbrojtje të plotë, ndërsa ata që mbrojnë paqen dhe bashkëpunimin vuajnë sanksione dhe ndalime. Duhet të tregojmë se sot jemi brezi që nuk do të lejojmë të tërhiqemi në përçarje dhe konflikte të ndërsjella duke nxitur urrejtje dhe intolerancë kombëtare e fetare. Çdo kontribut është i rëndësishëm për këtë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që ne të qëndrojmë në rrugën e kësaj dhe të themi jo. Prandaj kjo nuk është “vetëm” një mbrojtje e festivalit, por një luftë e secilit prej nesh për të jetuar në një shoqëri normale, ku të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të garantuara për të gjithë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme t'i bashkohemi kësaj lufte!

Kemi bërë 10 padi kundër mediave të ndryshme për gjuhë të urrejtjes, një ankesë në Organin Rregullator të Mediave Elektronike (REM) kundër televizionit me frekuencë kombëtare dhe një kallëzim penal kundër mediave për nxitje të urrejtjes racore dhe fetare, si dhe disa kallëzime penale ndaj personave për kërcënimin e bërë ndaj anëtarëve të ekipit organizator.

Ju ftojmë të na mbështesni me donacione që do të mbulojnë drejtpërdrejt shpenzimet e proceseve gjyqësore, punësimin e avokatëve dhe shpenzimet administrative në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, integritetin e festivalit dhe sigurinë e ekipit organizativ.

Nëse dëshironi t'i bashkoheni kësaj lufte të rëndësishme, mund të bëni një donacion në llogarinë tonë:

Buxheti i fushatës:

Shpenzimet e procedurave gjyqësore: 200,000 RSD
Punësimi i një avokati: 400,000 RSD

 TOTALI: 600,000 RSD

Ju mund ta mbështesni fushatën përmes platformës Donacije.rs ose me pagesë direkte në llogarinë e shoqatës:

Udhëzimet e pagesës:

Përfituesi: Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut
Emri: Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut
Adresa: Dobračina 4, Beograd, Serbi
Numri i llogarisë: 170-000030087601440

Kontributi juaj është vendimtar në luftën për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e festivalit "Mirëdita, dobar dan!" nga përhapja e gjuhës së urrejtjes.

Nëse keni ndonjë pyetje apo nevojë për sqarim, mos ngurroni të kontaktoni Zorana Milovanović, drejtuese e zhvillimit në Nismën e të rinjve për të Drejtat e Njeriut, në zorana.milovanovic@yihr.org.

Faleminderit per mbështetjen tuaj!

Nisma e të rinjve për të Drejtat e Njeriut

The Youth Initiative for Human Rights in Serbia

///

Let's Put an End to Hatred - Let's Defend the Festival "Miredita, Dobar dan!"

Dear friends,

We have decided to combat hatred by all means necessary! We have initiated a series of legal actions against those who spread hatred against the "Miredita, Dobar dan!" festival and jeopardize the safety of participants, guests, and members of the organizing team - and we need your support for this!

Since 2014, the festival has served as a crucial platform for connecting the people of Kosovo and Serbia through art, culture, and dialogue, inspired by Bekim Fehmiu, renowned for his role in promoting cultural unity in our region.

"Miredita, Dobar dan!" has been held in Belgrade and Pristina, with the aim of fostering cultural cooperation and dialogue between Serbs and Albanians. However, this year, the event was unjustly prohibited by order of the Ministry of Internal Affairs of Serbia.

Our response:

Instead of sanctioning those who propagate hatred, the festival has been unjustly and unfairly banned, despite its mission to promote dialogue and cooperation among communities. This situation not only constitutes an attack on the festival but also on fundamental human freedoms that are currently insufficiently protected.

As young people committed to human rights and reconciliation, the Youth Initiative for Human Rights has been advocating for the rights of marginalized groups and individuals for two decades. Unfortunately, we now face a vicious campaign of lies and hatred directed towards the festival, exceeding our human and financial capabilities.

We cannot allow a society where hate speech and acts of violence enjoy impunity, while advocates for peace and cooperation face sanctions and bans. We must demonstrate that we are the generation that refuses to be drawn into mutual divisions and conflicts fueled by national and religious hatred and intolerance. Every contribution counts in achieving this. Therefore, it is crucial that we stand against this and say no. This is not merely a defense of the festival; it is a fight for each of us to live in a society where basic human rights and freedoms are guaranteed to all. That is why your support in this battle is essential!

We have filed 10 lawsuits against various media outlets for hate speech, lodged a complaint with the Regulatory Body for Electronic Media (REM) against a television channel with national coverage, and filed a criminal complaint against media entities for inciting racial and religious hatred. Additionally, we have initiated several criminal complaints against NN for threatening members of the festival's organizing team.

We invite you to support us with donations that will directly cover the costs of legal proceedings, lawyer fees, and administrative expenses related to protecting human rights, preserving the integrity of the festival, and ensuring the security of our organizing team.

If you wish to join this important cause, you can make a donation through the Donacije.rs platform or by direct payment to the association's account:

Campaign Budget:

Legal proceedings costs: 200,000 RSD
Lawyer fees: 400,000 RSD

TOTAL: 600,000 RSD

You can support the campaign by donating to our account:

Recipient: Youth Initiative for Human Rights
Name: Youth Initiative for Human Rights
Address: Dobračina 4, Belgrade, Serbia
Account number: 170-000030087601440 (RSD account)

Your contribution is crucial in our fight for human rights and in protecting the "Miredita, Dobar dan!" festival from the spread of hate speech.

If you have any questions or concerns, please feel free to contact Zorana Milovanović, Head of Development at the Youth Initiative for Human Rights in Serbia, at zorana.milovanovic@yihr.org .

Thank you for your support!

Youth Initiative for Human Rights

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR Website:  https://yihr.rs/bhs/ Kontakt:  zorana.milovanovic@yihr.org

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je regionalna mreža nevladinih organizacija aktivna u od 2003. godine na području bivše Jugoslavije. Posvećeni smo istim vrednostima: istina, pravda, odgovornost, jednakost, sloboda, demokratija i mir. Zalažemo se za trajni mir u regionu kroz suočavanje s prošlošću i saradnju među zemljama i ljudima. Odbacujemo ratnohuškačku retoriku i ističemo važnost poštovanja činjenica i osudu zločina počinjenih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Kroz obrazovne programe o ratnom nasleđu, podstičemo dijalog o demokratskom razvoju društava, posebno među mladima u regionu.

Jelena Štulić2.000,00 RSD

Stefan Stojkovic500,00 RSD

Jelena Stoiljković 2.000,00 RSD

Anonimno2.000,00 RSD

Donacija građana/ki 60.000,00 RSD