ZA DRUGARSTVO – PODRŽIMO POKRETANJE PRVOG SOCIJALNOG PREDUZEĆA U KRAGUJEVCU!


komentara

UPDATE [31. MAJ 2023. GODINE]

U proteklo vreme smo sklopili ugovor sa Kragujevačkom opštinom o zakupnini lokala za radionicu za naredne dve godine, dok u našem inkluzivnom radnom okruženju podršku korisnicima - odraslim osobama sa invaliditetom - pruža koordinatorka radionice koja je prošla obuku za učešće u reciklažnom procesu i upravljanje radionicom. Timu se priključila i volonterka koja učestvuje u procesu prikupljanja reciklažnog materijala. Obe saradnice su prošle obuku volontera za rad sa osobama sa invaliditetom.

U novembru, firma Tehnomatik nam je donirala mašinsku opremu za reciklažu i proizvodnju papira, a do kraja 2022. godine su svi korisnici radionice prošli obuku proizvodnje papira različitih tekstura i gramaže. Početkom 2023. godine, radionica je dopremljena alatima sa sečenje i savijanje papira, a cilj nam je da u drugoj polovini 2023. godine budemo opremljeni svom opremom koja bi omogućila proizvodnju šireg opsega proizvoda i time ubrzala proces ekonomskog osamostaljivanja i lakšeg povezivanja sa tržištem.

Tokom prethodnih meseci, aktivno smo zagovarali teme socijalnog i ženskog preduzetništva i ostvarili smo saradnju sa društveno-odgovornim firmama Lion Eight, AAA Freight i Black Rock, koje su nas podržale donacijama u opremi i finansijskim sredstvima.

Formirali smo i grafički kolektiv sa idejom okupljanja mladih dizajnera i ilustratora koji doniraju grafike udruženju. Naši korisnici ove grafike štampaju na recikliranom papiru, kombinujući različite gramaže, teksture i formate. Značaj programa za korisnike je višestruk i ogleda se u njihovom razvoju, upostavljanju navika i kohezije u grupi, ostvarivanju toplih međuljudskih odnosa, sticanju socijalne kompetencije i nezavisnosti.

UPDATE [19. DECEMBAR 2022. GODINE]

„Zadrugarstvo” je početkom oktobra krenulo sa radom. Formirana je prva grupa korisnika, koju čine četiri odrasle osobe sa teškoćama u razvoju. Korisnici su razvili pozitivne odnose sa reciklažnim punktovima i na nedeljnom nivou bez pratnje asistenta sakupljaju reciklažni materijal. U toku prvih mesec i po dana korisnici su savladavali proces reciklaže i sakupili, preradili i reciklirali 3 gradska kontejnera paklica (oko 3000 l). U inkluzivnoj radnoj sredini, korisnicima se pruža svakodnevna individualna podrška u procesu obučavanja i radne integracije.Posebno smo ponosni na nagradu Beogradske otvorene škole, koja nas je nagradom „Pokretači promena“ uvrstila među sedam najznačajnijih inicijativa koje su u 2022. godini pokazale da javno zagovaranje može biti pravi put unapređenja kvaliteta života u zajednici.Nakon šest nedelja rada radionice naši korisnici su stvorili osećaj odgovornosti, uspostavili navike, razvili visok nivo tolerancije jednih prema drugima, pri čemu je osnažena njihova volja za napredovanjem. Pored aktivnog rada sa našim korisnicima, uspeli smo da podstaknemo zajednicu na inkluziju i stvorimo interakciju korisnika sa lokalnom zajednicom kroz proces sakupljanja sirovina.

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Nakon navršenih 30 godina, osobe sa teškoćama u razvoju imaju ograničen pristup socijalnim programima i servisima u Kragujevacu. Dok u Beogradu postoje pojedine inicijative, na teritoriji centralne Srbije trenutno nema socijalnih programa koji osobama sa razvojnim smetnjama pružaju mogućnosti da razvijaju svoje veštine, radno se obučavaju i profesionalno usavršavaju.

Udruženje „Zadrugarstvo” osnovale su početkom 2022. godine porodice osoba sa teškoćama u razvoju, sa ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života kroz uključivanje u programe rada. Naša misija je da osnujemo prvo socijalno preduzeće u Kragujevcu koje će obučavati i profesionalno angažovati osobe sa razvojnim smetnjama, sa ciljem uključivanja i drugih socijalno ugroženih grupa u budućnosti. Priotitet nam je da za naše korisnike osiguramo okruženje u kome će oni imati priliku da ispolje svoju kreativnost, razviju manuelne veštine, da se radno osposobe i angažuju.

Od 2019. godine, udruženje „Naša kuća” iz Beograda je razvilo socijalno preduzeće za reciklažu i proizvodnju papira od iskorišćenih paklica cigareta, koje upošljava isključivo osobe sa invaliditetom. U manuelnom procesu, zasnovanoj na drevnoj japanskoj tehnici, kutije cigareta se pretvaraju u sirovinu od koje se proizvodi novi papir. Papir je dostupan u različitim formatima, teksturama i gramažama, a koristi se za umetničke projekte, industrijsku ambalažu i u promotivne svrhe. Sâm proizvodni proces smanjuje količinu otpada i ima pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Posebno treba naglasiti da su u prethodne tri godine korisnici „Naše kuće” pokazali poboljšanje svojih kognitivnih i socijalnih sposobnosti, kao i veći stepen samostalnosti i samopouzdanja. Kao partneri udruženja „Naša kuća“, želimo da primenimo njihov postojeći radni model i time doprinesemo širenju mreže radionica za reciklažu u regionu. Mi čvrsto verujemo da kroz udruživanje i principe socijalne ekonomije možemo da stvorimo inkluzivno i produktivno radno okruženje za naše zadrugare.

Do sada smo kao udruženje „Zadrugarstvo” uradili:

→ oformili prvu grupu članova koji će u septembru krenuti na obuku za reciklažu i proizvodnju papira

→ ostvarili saradnju sa Opštinom Kragujevac

→ ostvarili saradnju sa udruženjem „Naša kuća“

→ definisali radni model na osnovu radnog modela koje je osmislilo udruženje „Naša kuća“

→ osigurali lokaciju za sprovođenje naših aktivnosti od septembra 2022. godine.Za pokretanje naše radionice za recikažu i proizvodnju papira u Kragujevcu potrebno je obezbedimo početna sredstva u iznosu od 1.200.000 RSD. Svojom donacijom možete pomoći da osiguramo sredstva da u septembru prva grupa zadrugara krene sa radom. Hajde da stvorimo siguran, inkluzivni prostor za naše korisnike, u kojem će imati mogućnost da razviju svoje praktične sposobnosti i kreativnost, kao i da se dalje profesionalno usavršavaju. Zajedno možemo da im obezbedimo uslove da ostvare svoje pravo na rad, mogućnost da napreduju i da postanu ekonomski nezavisni.

Potrebna nam je vaša pomoć kako bi obezbedili neophodna sredstva za rad. Podržite kampanju i omogućite našim zadrugarima šansu da razviju svoje kognitivne sposobnosti, da se profesionalno usavršavaju i postanu ekonomski nezavisni!

BUDŽET:

Sredstva prikupljena ovom kampanjom će biti iskorišćena za pokretanje proizvodnje:

Postavljanje punktova za sakupljanje reciklažnog materijala: 12 000 RSD

Troškove opreme za proizvodnju papira: 440 000 RSD

Opremanje prostora: 150 000 RSD

Edukativni materijal i kancelarijsku opremu: 220 000 RSD

Obuka zaposlenih i troškove koordinacije radnog centra: 378 000 RSD

UKUPNO: 1.200.000 RSD

Kampanju možete podržati lično ili kao organizacija na više načina:

→ online donacijom na stranici- Donacije.rs

→ uplatom na tekući račun udruženja „Zadrugarstvo“, za koju možete koristiti uplatnicu:Za uplate na devizni račun Udruženja, možete koristiti: IBAN RS35340000001103171036 |SWIFT CODE: GIBARS22

→ daljim širenjem informacija o kampanji Vašim prijateljima, poznanicima ili poslovnim partnerima, preko društvenih mreža i drugih kanala komunikacije

→ volontiranjem i uključivanjem u akcije udruženja.

Ukoliko se kampanjom postigne veći iznos od zatraženog, sva prikupljena sredstva će se utrošiti na ostvarivanje ciljeva Udruženja. Dobit ostvarena u sklopu socijalnog preduzeća mora biti reinvestirana natrag u preduzeće - u poboljšanje proizvodnje i širenje budućih kapaciteta zarad ostvarivanja naše misije i vrednosti koje Udruženje zagovara.

Cenimo vašu pomoć kojom nam omogućavate da pokrenemo naš socijalni projekat! Pripremili smo poklone za najdarežljivije donatore: grafike tri beogradska dizajnera, koje su odštampane na ručno proizvedenom papiru naših drugara iz „Naše kuće“. Grafike možete pogledati dole i među njima odabrati onu koja vam se najviše dopada. Po završetku kampanje, „Zadrugarstvo“ će vas lično kontaktirati i zahvalnica sa grafikom po vašem izboru će biti poslata na vašu kućnu adresu.

Donacije od i preko 5000 RSD - vaše ime će biti napisano na donatorskom zidu u prostorijama udruženja „Zadrugarstvo“

Donacije od 10 000 RSD - grafika formata A4 po vašem izboru

Donacije od 20 000 RSD - grafika formata A3 po vašem izvoru

Donacije od 35 000 RSD - dve grafike formata A3 po vašem izboru

Donacije od i preko 50 000 RSD - sve tri grafike formata A3Zapratite naše stranice na društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn i budite u toku sa razvojem naše kampanje i budućim akcijama. Hvala što podržavate naše zadrugare!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZADRUGARSTVO - Let‘s support the launch of the first social enterprise in the city of Kragujevac

In Kragujevac, individuals with cognitive impairment and developmental disabilities past the age of 30, have limited access to daycare programs and supportive social services. While some services do exist in Belgrade, there are currently none in the region of central Serbia that offer the possibility of social engagement, skills-building, and professional development.

Our NGO, “Zadrugarstvo”, was established at the beginning of 2022 by the families of people with developmental disabilities with the goal of improving their quality of life and advocating for their social inclusion through opportunities for employment and increased self-confidence and self-sufficiency. Our mission is to establish the first social enterprise in the city of Kragujevac, central Serbia that would train and professionally engage individuals with developmental disorders and cognitive impairments with the larger goal of down the road also including other socially vulnerable groups.  We aim to secure a safe environment for our loved ones in which they will have the opportunity to unleash their creativity, develop their manual skills, and prepare them to be professionally engaged.

Since 2019 the NGO “Nasa kuca” based in Belgrade, Serbia has developed a social enterprise for recycling and producing paper products out of used cigarette packs, manufactured exclusively by persons with disabilities. In this manual process based on an ancient Japanese technique, cigarette packs are converted into raw material from which new paper products are produced. The paper is available in different formats, a variety of textures and thicknesses, and is used for art projects, graphics, industrial packaging, and promotional purposes. The production line reduces the amount of waste which has a positive impact on the environment.

Most importantly, the beneficiaries of “Nasa kuca” have demonstrably shown an improvement in their cognitive and social abilities as well as greater self-sufficiency and independence. As partners of NGO “Nasa kuca”, we aim to implement their existing working model and contribute to replicating the network of these workshops across the region. In Serbian, the word “Zadrugarstvo” is a play-on-word of friendship and cooperationship and we strongly believe that through friendship and principles of social economy we can create an inclusive and productive working environment for our loved ones.So far we have:

→ formed the first group of trainees who will start the training and working program in September

→ established corporation with the Municipality of City of Kragujevac

→ established cooperation with the NGO „Nasa kuca“ in Belgrade, Serbia

→ defined our working model based on the working model of the NGO „Nasa kuca“

→ secured a location to carry out our activities starting in September.

In order for us to launch the workshop for recycling and paper production in September in Kragujevac, we need to raise 1,200,000 RSD (around 10,000 EUR). Your generous donation can help us achieve our goal! Let’s create a safe, inclusive space so our loved ones can gain practical skills, develop their creativity and be professionally engaged. Together, let’s grant them the right to work, the possibility to grow, and to be economically independent.

Any profits from the social enterprise are to be reinvested into the social enterprise for the improvement of the production and expansion of future capacities, in keeping with the goal of achieving the mission and promoting the values of our NGO. The funds raised from the crowdfunding campaign will be used to launch the production and will cover the initial investment in the paper production equipment, office supplies, educational materials, and the instructor’s professional fee.

We need your help to raise the necessary funds for the start of our program. Please support the campaign and allow our members the chance to develop their cognitive abilities, be professionally engaged, and become economically independent.

You can support our campaign individually or as an organization in several ways:

→ with an online donation via the Donacije.rs platform (click here for the instructions)

→ with a donation to the account of the NGO ˝Zadrugarstvo˝

IBAN RS35340000001103171036, SWIFT CODE: GIBARS22

→ by spreading the word to your friends, acquaintances, and business partners about our campaign and program through word of mouth and social media

→ by volunteering and joining our actions

Any additional funds raised over the 10,000 EUR will be spent on furthering the goals of the NGO and on improving the capacities of our program.

We appreciate your donations to support our project. We have prepared gifts for the most generous donors:- illustrations by three graphic designers from Belgrade printed on recycled paper, manufactured by our friends from the partner organization „Nasa kuca“. Below you can find illustrations from which you can choose your favorite. We will contact you after the campaign completion and the printed graphic with a personal thank note will be sent to your address.

5,000 RSD donation (around 42 EUR) - your name will be displayed on our donors' wall within our social enterprise

→ 10,000 RSD donation (around 85 EUR) - a printed illustration format A4

→ 20,000 RSD donation (around 170 EUR) - a printed illustration format A3

→35,000 RSD donation (around 298 EUR) - 2 printed illustrations format A3

→ 50,000 RSD donation (426 EUR) and more - all 3 printed illustrations format A3Follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn and stay informed of the latest news and developments. Thank you for being part of our campaign!

 

ZA DRUGARSTVO – PODRŽIMO POKRETANJE PRVOG SOCIJALNOG PREDUZEĆA U KRAGUJEVCU!


komentara

1.059.635,00 RSD

donirano od 66 donatora za 33 dana

To je 88% od cilja od 1.200.000 RSD

 još
0
dana

Do cilja je potrebno prikupiti još 140.365 RSD

Uspešno završen 15.07.2022 - 18.08.2022 (33 dana)

UPDATE [31. MAJ 2023. GODINE] U proteklo vreme smo sklopili ugovor sa Kragujevačkom opštinom o zakupnini lokala za radionicu za naredne dve godine, dok u našem inkluzivnom radnom okruženju podršku korisnicima – odraslim osobama sa invaliditetom – pruža koordinatorka radionice […]

Opis projekta

UPDATE [31. MAJ 2023. GODINE]

U proteklo vreme smo sklopili ugovor sa Kragujevačkom opštinom o zakupnini lokala za radionicu za naredne dve godine, dok u našem inkluzivnom radnom okruženju podršku korisnicima - odraslim osobama sa invaliditetom - pruža koordinatorka radionice koja je prošla obuku za učešće u reciklažnom procesu i upravljanje radionicom. Timu se priključila i volonterka koja učestvuje u procesu prikupljanja reciklažnog materijala. Obe saradnice su prošle obuku volontera za rad sa osobama sa invaliditetom.

U novembru, firma Tehnomatik nam je donirala mašinsku opremu za reciklažu i proizvodnju papira, a do kraja 2022. godine su svi korisnici radionice prošli obuku proizvodnje papira različitih tekstura i gramaže. Početkom 2023. godine, radionica je dopremljena alatima sa sečenje i savijanje papira, a cilj nam je da u drugoj polovini 2023. godine budemo opremljeni svom opremom koja bi omogućila proizvodnju šireg opsega proizvoda i time ubrzala proces ekonomskog osamostaljivanja i lakšeg povezivanja sa tržištem.

Tokom prethodnih meseci, aktivno smo zagovarali teme socijalnog i ženskog preduzetništva i ostvarili smo saradnju sa društveno-odgovornim firmama Lion Eight, AAA Freight i Black Rock, koje su nas podržale donacijama u opremi i finansijskim sredstvima.

Formirali smo i grafički kolektiv sa idejom okupljanja mladih dizajnera i ilustratora koji doniraju grafike udruženju. Naši korisnici ove grafike štampaju na recikliranom papiru, kombinujući različite gramaže, teksture i formate. Značaj programa za korisnike je višestruk i ogleda se u njihovom razvoju, upostavljanju navika i kohezije u grupi, ostvarivanju toplih međuljudskih odnosa, sticanju socijalne kompetencije i nezavisnosti.

UPDATE [19. DECEMBAR 2022. GODINE]

„Zadrugarstvo” je početkom oktobra krenulo sa radom. Formirana je prva grupa korisnika, koju čine četiri odrasle osobe sa teškoćama u razvoju. Korisnici su razvili pozitivne odnose sa reciklažnim punktovima i na nedeljnom nivou bez pratnje asistenta sakupljaju reciklažni materijal. U toku prvih mesec i po dana korisnici su savladavali proces reciklaže i sakupili, preradili i reciklirali 3 gradska kontejnera paklica (oko 3000 l). U inkluzivnoj radnoj sredini, korisnicima se pruža svakodnevna individualna podrška u procesu obučavanja i radne integracije.Posebno smo ponosni na nagradu Beogradske otvorene škole, koja nas je nagradom „Pokretači promena“ uvrstila među sedam najznačajnijih inicijativa koje su u 2022. godini pokazale da javno zagovaranje može biti pravi put unapređenja kvaliteta života u zajednici.Nakon šest nedelja rada radionice naši korisnici su stvorili osećaj odgovornosti, uspostavili navike, razvili visok nivo tolerancije jednih prema drugima, pri čemu je osnažena njihova volja za napredovanjem. Pored aktivnog rada sa našim korisnicima, uspeli smo da podstaknemo zajednicu na inkluziju i stvorimo interakciju korisnika sa lokalnom zajednicom kroz proces sakupljanja sirovina.

// SCROLL DOWN FOR ENGLISH //

Nakon navršenih 30 godina, osobe sa teškoćama u razvoju imaju ograničen pristup socijalnim programima i servisima u Kragujevacu. Dok u Beogradu postoje pojedine inicijative, na teritoriji centralne Srbije trenutno nema socijalnih programa koji osobama sa razvojnim smetnjama pružaju mogućnosti da razvijaju svoje veštine, radno se obučavaju i profesionalno usavršavaju.

Udruženje „Zadrugarstvo” osnovale su početkom 2022. godine porodice osoba sa teškoćama u razvoju, sa ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života kroz uključivanje u programe rada. Naša misija je da osnujemo prvo socijalno preduzeće u Kragujevcu koje će obučavati i profesionalno angažovati osobe sa razvojnim smetnjama, sa ciljem uključivanja i drugih socijalno ugroženih grupa u budućnosti. Priotitet nam je da za naše korisnike osiguramo okruženje u kome će oni imati priliku da ispolje svoju kreativnost, razviju manuelne veštine, da se radno osposobe i angažuju.

Od 2019. godine, udruženje „Naša kuća” iz Beograda je razvilo socijalno preduzeće za reciklažu i proizvodnju papira od iskorišćenih paklica cigareta, koje upošljava isključivo osobe sa invaliditetom. U manuelnom procesu, zasnovanoj na drevnoj japanskoj tehnici, kutije cigareta se pretvaraju u sirovinu od koje se proizvodi novi papir. Papir je dostupan u različitim formatima, teksturama i gramažama, a koristi se za umetničke projekte, industrijsku ambalažu i u promotivne svrhe. Sâm proizvodni proces smanjuje količinu otpada i ima pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Posebno treba naglasiti da su u prethodne tri godine korisnici „Naše kuće” pokazali poboljšanje svojih kognitivnih i socijalnih sposobnosti, kao i veći stepen samostalnosti i samopouzdanja. Kao partneri udruženja „Naša kuća“, želimo da primenimo njihov postojeći radni model i time doprinesemo širenju mreže radionica za reciklažu u regionu. Mi čvrsto verujemo da kroz udruživanje i principe socijalne ekonomije možemo da stvorimo inkluzivno i produktivno radno okruženje za naše zadrugare.

Do sada smo kao udruženje „Zadrugarstvo” uradili:

→ oformili prvu grupu članova koji će u septembru krenuti na obuku za reciklažu i proizvodnju papira

→ ostvarili saradnju sa Opštinom Kragujevac

→ ostvarili saradnju sa udruženjem „Naša kuća“

→ definisali radni model na osnovu radnog modela koje je osmislilo udruženje „Naša kuća“

→ osigurali lokaciju za sprovođenje naših aktivnosti od septembra 2022. godine.Za pokretanje naše radionice za recikažu i proizvodnju papira u Kragujevcu potrebno je obezbedimo početna sredstva u iznosu od 1.200.000 RSD. Svojom donacijom možete pomoći da osiguramo sredstva da u septembru prva grupa zadrugara krene sa radom. Hajde da stvorimo siguran, inkluzivni prostor za naše korisnike, u kojem će imati mogućnost da razviju svoje praktične sposobnosti i kreativnost, kao i da se dalje profesionalno usavršavaju. Zajedno možemo da im obezbedimo uslove da ostvare svoje pravo na rad, mogućnost da napreduju i da postanu ekonomski nezavisni.

Potrebna nam je vaša pomoć kako bi obezbedili neophodna sredstva za rad. Podržite kampanju i omogućite našim zadrugarima šansu da razviju svoje kognitivne sposobnosti, da se profesionalno usavršavaju i postanu ekonomski nezavisni!

BUDŽET:

Sredstva prikupljena ovom kampanjom će biti iskorišćena za pokretanje proizvodnje:

Postavljanje punktova za sakupljanje reciklažnog materijala: 12 000 RSD

Troškove opreme za proizvodnju papira: 440 000 RSD

Opremanje prostora: 150 000 RSD

Edukativni materijal i kancelarijsku opremu: 220 000 RSD

Obuka zaposlenih i troškove koordinacije radnog centra: 378 000 RSD

UKUPNO: 1.200.000 RSD

Kampanju možete podržati lično ili kao organizacija na više načina:

→ online donacijom na stranici- Donacije.rs

→ uplatom na tekući račun udruženja „Zadrugarstvo“, za koju možete koristiti uplatnicu:Za uplate na devizni račun Udruženja, možete koristiti: IBAN RS35340000001103171036 |SWIFT CODE: GIBARS22

→ daljim širenjem informacija o kampanji Vašim prijateljima, poznanicima ili poslovnim partnerima, preko društvenih mreža i drugih kanala komunikacije

→ volontiranjem i uključivanjem u akcije udruženja.

Ukoliko se kampanjom postigne veći iznos od zatraženog, sva prikupljena sredstva će se utrošiti na ostvarivanje ciljeva Udruženja. Dobit ostvarena u sklopu socijalnog preduzeća mora biti reinvestirana natrag u preduzeće - u poboljšanje proizvodnje i širenje budućih kapaciteta zarad ostvarivanja naše misije i vrednosti koje Udruženje zagovara.

Cenimo vašu pomoć kojom nam omogućavate da pokrenemo naš socijalni projekat! Pripremili smo poklone za najdarežljivije donatore: grafike tri beogradska dizajnera, koje su odštampane na ručno proizvedenom papiru naših drugara iz „Naše kuće“. Grafike možete pogledati dole i među njima odabrati onu koja vam se najviše dopada. Po završetku kampanje, „Zadrugarstvo“ će vas lično kontaktirati i zahvalnica sa grafikom po vašem izboru će biti poslata na vašu kućnu adresu.

Donacije od i preko 5000 RSD - vaše ime će biti napisano na donatorskom zidu u prostorijama udruženja „Zadrugarstvo“

Donacije od 10 000 RSD - grafika formata A4 po vašem izboru

Donacije od 20 000 RSD - grafika formata A3 po vašem izvoru

Donacije od 35 000 RSD - dve grafike formata A3 po vašem izboru

Donacije od i preko 50 000 RSD - sve tri grafike formata A3Zapratite naše stranice na društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn i budite u toku sa razvojem naše kampanje i budućim akcijama. Hvala što podržavate naše zadrugare!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZADRUGARSTVO - Let‘s support the launch of the first social enterprise in the city of Kragujevac

In Kragujevac, individuals with cognitive impairment and developmental disabilities past the age of 30, have limited access to daycare programs and supportive social services. While some services do exist in Belgrade, there are currently none in the region of central Serbia that offer the possibility of social engagement, skills-building, and professional development.

Our NGO, “Zadrugarstvo”, was established at the beginning of 2022 by the families of people with developmental disabilities with the goal of improving their quality of life and advocating for their social inclusion through opportunities for employment and increased self-confidence and self-sufficiency. Our mission is to establish the first social enterprise in the city of Kragujevac, central Serbia that would train and professionally engage individuals with developmental disorders and cognitive impairments with the larger goal of down the road also including other socially vulnerable groups.  We aim to secure a safe environment for our loved ones in which they will have the opportunity to unleash their creativity, develop their manual skills, and prepare them to be professionally engaged.

Since 2019 the NGO “Nasa kuca” based in Belgrade, Serbia has developed a social enterprise for recycling and producing paper products out of used cigarette packs, manufactured exclusively by persons with disabilities. In this manual process based on an ancient Japanese technique, cigarette packs are converted into raw material from which new paper products are produced. The paper is available in different formats, a variety of textures and thicknesses, and is used for art projects, graphics, industrial packaging, and promotional purposes. The production line reduces the amount of waste which has a positive impact on the environment.

Most importantly, the beneficiaries of “Nasa kuca” have demonstrably shown an improvement in their cognitive and social abilities as well as greater self-sufficiency and independence. As partners of NGO “Nasa kuca”, we aim to implement their existing working model and contribute to replicating the network of these workshops across the region. In Serbian, the word “Zadrugarstvo” is a play-on-word of friendship and cooperationship and we strongly believe that through friendship and principles of social economy we can create an inclusive and productive working environment for our loved ones.So far we have:

→ formed the first group of trainees who will start the training and working program in September

→ established corporation with the Municipality of City of Kragujevac

→ established cooperation with the NGO „Nasa kuca“ in Belgrade, Serbia

→ defined our working model based on the working model of the NGO „Nasa kuca“

→ secured a location to carry out our activities starting in September.

In order for us to launch the workshop for recycling and paper production in September in Kragujevac, we need to raise 1,200,000 RSD (around 10,000 EUR). Your generous donation can help us achieve our goal! Let’s create a safe, inclusive space so our loved ones can gain practical skills, develop their creativity and be professionally engaged. Together, let’s grant them the right to work, the possibility to grow, and to be economically independent.

Any profits from the social enterprise are to be reinvested into the social enterprise for the improvement of the production and expansion of future capacities, in keeping with the goal of achieving the mission and promoting the values of our NGO. The funds raised from the crowdfunding campaign will be used to launch the production and will cover the initial investment in the paper production equipment, office supplies, educational materials, and the instructor’s professional fee.

We need your help to raise the necessary funds for the start of our program. Please support the campaign and allow our members the chance to develop their cognitive abilities, be professionally engaged, and become economically independent.

You can support our campaign individually or as an organization in several ways:

→ with an online donation via the Donacije.rs platform (click here for the instructions)

→ with a donation to the account of the NGO ˝Zadrugarstvo˝

IBAN RS35340000001103171036, SWIFT CODE: GIBARS22

→ by spreading the word to your friends, acquaintances, and business partners about our campaign and program through word of mouth and social media

→ by volunteering and joining our actions

Any additional funds raised over the 10,000 EUR will be spent on furthering the goals of the NGO and on improving the capacities of our program.

We appreciate your donations to support our project. We have prepared gifts for the most generous donors:- illustrations by three graphic designers from Belgrade printed on recycled paper, manufactured by our friends from the partner organization „Nasa kuca“. Below you can find illustrations from which you can choose your favorite. We will contact you after the campaign completion and the printed graphic with a personal thank note will be sent to your address.

5,000 RSD donation (around 42 EUR) - your name will be displayed on our donors' wall within our social enterprise

→ 10,000 RSD donation (around 85 EUR) - a printed illustration format A4

→ 20,000 RSD donation (around 170 EUR) - a printed illustration format A3

→35,000 RSD donation (around 298 EUR) - 2 printed illustrations format A3

→ 50,000 RSD donation (426 EUR) and more - all 3 printed illustrations format A3Follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn and stay informed of the latest news and developments. Thank you for being part of our campaign!

 

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Zadrugarstvo Website:  https://www.facebook.com/UdruzenjeZadrugarstvo Kontakt:  tama.popovic@gmail.com

Udruženje „Zadrugarstvo” su osnovale porodice osoba sa teškoćma u razvoju iz Kragujevca, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne zaštite, edukacije i integracije lica sa intelektualnim poteškoćama i drugim pervazivnim poremećajima svih dobi. Misija udruženja je osnivanje i koordinacija radno- okupacionih centara, kao organizacionih jedinica u sklopu udruženja, radi uključivanje u programe rade osoba sa invaliditetom i poboljašanja njihove inkluzije.

Jovana Cupic5.000,00 RSD

Jelena Bilinac1.000,00 RSD

Nemanja Knezevic10.000,00 RSD

Anonimno1.500,00 RSD

Dubravka Simic5.000,00 RSD

Ksenija Jovisevic5.000,00 RSD

Milena Avramovic Bjelica5.000,00 RSD

Anonimno50.000,00 RSD

Ruzica Jovanovic5.000,00 RSD

Borja Solorzano Llanos5.866,00 RSD

Dusan Stojanovic 1.500,00 RSD

Aleksandra Prastalo5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno217.000,00 RSD

Marija Martinovic5.000,00 RSD

Mina Mina1.500,00 RSD

Srdjan Mandic6.141,00 RSD

Anonimno60.000,00 RSD

Anonimno500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Jovana Djurovic3.000,00 RSD

Marija Bezulj2.000,00 RSD

Srdjan Knezevic10.000,00 RSD

Marija Mandic1.500,00 RSD

Djordje Sarac4.500,00 RSD

Vinarija Verkat Vjeran Pas50.350,00 RSD

Placide Dacier5.866,00 RSD

Jelena Vranic20.000,00 RSD

Mirjana Jesic5.000,00 RSD

Vlasta Vuckovic5.000,00 RSD

Anonimno4.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Jelena Krolo10.000,00 RSD

Vladimir Budalic1.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Dunja Petrovic5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Nikola Milanovic1.000,00 RSD

Milos Stojkovic10.000,00 RSD

Anonimno35.227,00 RSD

Anonimno35.227,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno3.000,00 RSD

Anonimno 11.742,00 RSD

Marko Simic1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anica Spasov5.000,00 RSD

Jasmina Horvatic23.484,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Anonimno5.728,00 RSD

Herfurth Eva5.869,00 RSD

Dusan i Tamara Isailovic 25.000,00 RSD

Anonimno15.000,00 RSD

Vukasin Milovanovic97.785,00 RSD

Vratite Cesmu Na Djacki Trg9.778,00 RSD

Anonimno10.000,00 RSD

Petar Novakovic97.786,00 RSD

Anonimno1.786,00 RSD

Anonimno60.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno35.000,00 RSD